“เมื่อโลกเปลี่ยนแปลง เศรษฐกิจโลกถูกขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
ภาคธุรกิจ แข่งขันกันด้วย ไอเดียใหม่ๆ และความเร็ว  บริษัทร้อยเท่าพันทวีจำกัด ได้มีการปรับตัวอย่างทันท่วงทีเพื่อเข้าสู่โลกการตลาดแห่งโลกอนาคต มุ่งเน้นเรื่องการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนและการกระจายรายได้อย่างยุติธรรมและมุ่งเน้นผลลัพธ์เป็นรูปธรรม โดยผ่านช่องทางการทำธุรกิจเครือข่าย นับจากนี้ไปการแข่งขันทางการตลาดธุรกิจเครือข่าย ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่จะแข่งขันกันด้วย โมเดลธุรกิจที่สามารถสร้างผลลัพธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ควบคู่กับการใช้นวัตกรรมสร้างระบบปฎิบัติการเพื่อให้ใช้ได้ง่าย  เร็ว และแม่นยำ
เพียงแค่คุณเข้ามาร่วมมองจากมุมเดียวกันกับเรา  ซึ่งเป็นไอเดียที่สามารถสร้างผลลัพธ์ได้อย่าง ง่าย เร็ว ชัวร์  ในมุมมองที่ชื่อว่า ร้อยเท่าพันทวี”
จิรัฎฐ์ พันธกิจโยธิน
President
“จาก ความตกต่ำของธุรกิจในปัจจุบันภายใต้เงื่อนไขของโลกาภิวัฒน์ ส่วนใหญ่เกิดจากการไม่สามารถเปลื่ยนแปลงได้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก โลกซึ่ง
เต็มไปด้วยความรุนแรงจากการแก่งแย่งแข่งขัน โลกที่ปราศจาก พรมแดนหรือกำแพงขวางกั้นตัวแปรสำคัญที่มีส่วนในการ สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับองค์กรมากที่สุดคือ ผู้นำ แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดเร็วหรือช้า จะมากจะน้อย ขึ้นกับความสามารถและศักยภาพของผู้นำเป็นสำคัญ        
ผู้นำหรือCEO อาจจะมีวิสัยทัศน์ที่ ดีแต่วิสัยทัศน์เหล่านั้นไม่สามารถถูกนำมาเปลี่ยนแปลงในองค์กรนั้นได้ ถ้าปราศจาก การร่วมมือร่วมใจกัน ฟันฝ่าอุปสรรคและสร้างสรรค์ขององค์กรและบุคคลากรขององค์นั้นได้    เมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาองค์กรและบุคคลากรนั้นจำเป็นต้องตื่นตัว และเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเช่นกัน จะหยุดอยู่กับที่ไม่ได้ เพราะถ้าหยุดก็คือล้าหลัง และถูกคนอื่นแซงหน้า
เพราะ ไม่มีใครเข้าใจคุณเท่ากับคนที่เคยเป็นคุณมาก่อน”
ธนบดี สุวรรณะกิจ
CEO
“เราเชื่อมั่นว่า…ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้น คือ ความหวังของนักธุรกิจ และคือคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค
ร้อยเท่าพันทวี จึงรับประกันความพึงพอใจและรับผิดชอบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างแท้จริงและดีที่สุด
เต็มศักยภาพของเราเสมอมาและตลอดไป”
อาภา สุวรรณะกิจ
VP ( VicePresident ) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 ในเมื่อโลกใบนี้ถูกขับเคลื่อนด้วย “คน” และ “ความฝัน”
ถ้า “คน” ไม่มีศักภาพ และปราศจากความฝัน โลกใบนี้ก็คงสูญสิ้น
ดังนั้น  การพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคล จึงเป็นหัวใจหลัก ที่เข้าไปแทรกอยู่ในทุกมิติของชีวิตและความสำเร็จ
โดยเฉพาะ การสร้างองค์กรธุรกิจให้เกิดความ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน บุคคลากรต้องมีทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในสิ่งทำอย่างถ่องแท้  เพราะถ้าไม่มีความรู้ในสิ่งตนเองที่ทำเท่ากับหมดโอกาส
เป้าหมาย : สร้างคน เพื่อสร้างชีวิต
คน : เก่ง ดี และ มีวิสัยท้ศน์
แนวคิด :เราจะไม่บังคับให้ใครเปลี่ยน แต่ทุกคนจะเปลี่ยนตามเราเพราะเห็นคุณค่าในตัวเรา
ถ้าคุณคิดว่าคุณคือเมล็ดพันธ์ที่ดีจงเลือกเติบโตในผื่นดินที่อุดมสมบูรณ์ ที่ชื่อว่า ร้อยเท่าพันทวี
นิธิมา กุญชร ณ อยุธยา
Director ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
I Core
recognition
Road Runner
Power Speed
Star Camp
Opp